Odchod do předčasného starobního důchodu je individuální rozhodnutí. Než je učiníte, je třeba vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se vám bude trvale krátit, i to, že do doby dosažení důchodového věku budete omezeni v možnostech případného přivýdělku.

Maximální dobu odchodu do důchodu dříve určuje důchodový věk

Zjistit, od kdy můžete nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musíte získat dobu pojištění, samozřejmě i to, jaký je váš důchodový věk a kdy ho dosáhnete, můžete snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Zákon o důchodovém pojištění říká: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“

Pokud je tedy důchodový věk člověka například 63 let a osm měsíců, může jít do důchodu nejvýše o tři roky a osm měsíců dříve. Člověk s důchodovým věkem 64 let a dva měsíce může jít do důchodu dříve nejvýše o čtyři roky a dva měsíce apod. Teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých pět let dříve před dosažením důchodového věku.

Jak se předčasný starobní důchod krátí

Výše krácení důchodu je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne.

O zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpečení. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek.

Příklady výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2018
Příklad č. 1: 
 • Muž narozený 1. června 1957 má důchodový věk 63 let a osm měsíců, dosáhne ho tedy 1. února 2021. 
 • K 17. únoru 2018 – o bezmála tři roky dříve - odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). 
 • K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 procenta výpočtového základu, tj. 60 procent (40 x 1,5%). 
 • Jeho výpočtový základ je 14 tisíc korun. Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 procenta výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po snížení o 14,4 procenta činí sazba procentní výměry 45,6 procenta. 
 • Procentní výměra důchodu tedy činí 6384 korun (45,6 procenta ze 14 tisíc korun). Základní výměra v roce 2018, stejná pro všechny důchody, je 2700 korun. 
 • Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 9084 korun (6384 + 2700).
POZOR: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 procenta za 13 započatých 90denních úseků.
Příklad č. 2
 • Muž narozený 1. února 1955 má důchodový věk 63 let a čtyři měsíce, dosáhne ho tedy 1. června 2018. 
 • Potřebná doba pojištění je 34 let. 
 • K 1 lednu 2018 – o zhruba pět měsíců dříve - odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně 152 dnů před dosažením důchodového věku, tedy dva započaté devadesátidenní úseky). 
 • K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění. 
 • Jeho výpočtový základ je 14 tisíc korun. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu, tj. 60 procent (40 x 1,5 %). Za 152 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 1,8 procenta výpočtového základu (2 x 0,9 %). Po snížení o 1,8 procenta činí sazba procentní výměry 58,2 procenta. 
 • Procentní výměra důchodu tedy je 8148 korun (58,2 % ze 14 000 Kč). Základní výměra v roce 2018, stejná pro všechny důchody, je 2700 korun. 
 • Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 10 848 korun (8148 + 2700).
Zdroj: ČSSZ 
Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti (výpočtový základ činí 14 tisíc korun, doba pojištění je 40 let)
Důchod přiznán dříve o: Krácení sazby procentní výměry důchodu Krácení procentní výměru důchodu v Kč
90 dní 0,9 % 126
180 dní 1,8 % 252
360 dní 3,6 % 504
720 dní 8,4 % 1176
1080 dní 14,4 % 2016
1440 dní 20,4 % 2856
1800 dní 26,4 % 3696
Zdroj: ČSSZ 

Předčasný důchod nelze přiznat zpětně, ani ho „změnit“ na řádný starobní

Žádost o předčasný starobní důchod musíte podat osobně podle místa svého trvalého pobytu, a to příslušné na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ).Není možné ho přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti.

Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, tzn., že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní. Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce.

Přivýdělek při předčasném starobním důchodu

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.

Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:

 • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2500 korun měsíčně,
 • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun,
 • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 korun).

Toto omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku.

Od jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tedy podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání může požádat o zvýšení důchodu.

Pobírání předčasného důchodu lze přerušit

V situaci, kdy příjemce předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, nastoupí do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, výplata předčasného starobního důchodu mu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nebude náležet.

Tuto skutečnost musíte nejpozději do osmi dnů oznámit ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku vám bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracovali.

 

Pokud se vám to zdá složité, tak doporučuji si vytvořit vlastní důchodovou rentu a máte klid a peníze. Ozvěte se a pomůžeme vám si rentu na stáří připravit.